Psicologia Sanitaria

No és la intenció d’aquest document fer una explicació detallada de la neurobiologia i els descobriments científics de les últimes dècades, però si es proporcionarà algunes dades interessants relacionades amb l’educació emocional a tres nivells: a nivell cerebral, a nivell corporal i a nivell social.
A nivell cerebral: les estructures del cervell no són estàtiques, és a dir que es poden canviar. La manera com s’afronta la vida és modificable a través de la percepció, de l’ experiència, els estímuls i la neuroplasticitat, que és la capacitat que té el cervell per crear noves connexions nervioses. És de rellevant importància en la infància, doncs és en aquest moment quan s’estan formant les connexions cerebrals i emocionals. És important saber, però, que aquestes connexions es poden modificar al llarg de tota la vida. (Acarin, 2001).
D’altra banda, s’han descobert unes neurones que s’activen, tan quan s’executa una acció, com quan es veu com l’executa una altra persona. Aquestes neurones s’anomenen neurones mirall, i afavoreixen l’empatia (posar-se en el lloc de l’altre) davant els estats emocionals d’altres persones. (Bisquerra, 2011)

A nivell corporal: s’ha descobert que hi ha alguns aminoàcids, anomenats neuropèptids que s’emmagatzemen en el cervell emocional. Davant d’una emoció els neuropèptids s’envien per tot el cos, provocant així una reacció en el cos. (Shapiro, 1998). Amb aquest coneixement, han estat capaços d’establir les característiques comunes entre l’emoció i les reaccions neurofisiològiques. Per exemple la por s’associa amb les reaccions corporals següents: augmentar o disminuir la freqüència cardíaca, sequedat de boca, dilatació pupil·lar i descens de la temperatura.

A nivell social: l’ésser humà «està programat per connectar amb els altres» ( Goleman, 2006: 10) per a relacionar-se i establir vincles personals. Segons aquest autor les relacions socials influeixen en les estructures cerebrals i modifiquen les connexions del cervell de cada individu. Els humans tenen una capacitat de connexió tan gran que fa que aprenguin molt més dels altres  que de la seva propia experiència.