Psico•Educa, Psicologia infanto juvenil, Psicologia Sanitaria, StrategiaPsi

SA, síndrome d’Asperger

El Síndrome d’ Asperger (en endavant SA) està reconegut per l’OMS com un Trastorn Generalitzat del Desenvolupament, de caràcter crònic i sever, que implica alteració qualitativa del desenvolupament social i comunicatiu i interessos restringits i estereotipats producte de la rigidesa mental i comportamental. No porta associat retard mental o retard greu del llenguatge.

Enquadrat dins dels Trastorns de l’Espectre Autista (TEA). Les característiques que descriuen un quadre de SA s’organitzen principalment en tres àrees que són comuns en els TEA.

DIFICULTATS EN L’ÀREA DE LA COMUNICACIÓ SOCIAL I LLENGUATGE

DIFICULTATS EN LES RELACIONS SOCIALS I LA RECIPROCITAT

INFLEXIBILITAT MENTAL I COMPORTAMENTAL

  • DIFICULTATS EN L’ÀREA DE LA COMUNICACIÓ SOCIAL I LLENGUATGE,

Llenguatge receptiu: frases simples i complexes, històries i seqüències. Llenguatge no literal (ironies, metàfores, polisèmies…)

Aspectes pragmàtics: participació en converses, habilitats per iniciar, mantenir i      concloure converses. Mantenir un tema de conversa adequat, tenir en compte a l’interlocutor, regular el to de veu, volum, tenir en consideració les variables del context per a la comprensió.

Llenguatge expressiu: el.laboració de frases senzilles i complexes, estructuració d’idees i pensaments, espontaneïtat de la comunicació, vocabulari pedant, poc adaptat al context, poc subtil.

Podem observar dificultats:

En l’ús de claus de llenguatge no verbal: expressions facials, gestos i llenguatge corporal.

  • DIFICULTATS EN SOCIALITZACIÓ: Obtenir informació del seu entorn natural, en relació a:

Habilitats de relació amb els iguals, pot anar desde ser massa pessats fins la suspicacia i la sospita continua de males intencions per part dels companys.

Habilitats emocionals: comprovar com afronten els seus estats emocionals (emocions bàsiques).

Habilitats de resolució de problemes interpersonals,  acostumen a tenir estrategies massa simples i impulsives.

Més habilitats per a relacionar-se amb els adults, per tant s’estimen més aquesta companyia a la dels iguals. Per altra banda, reconeixen a l’adult com a igual i no reconeixen la seva autoritat pel fet de ser adults.

Els dobles sentits, ironies, frases fetes, refranys… escapen en general de la seva comprensió. Es senten incomodes i insegurs quan parlant amb ells fent servir aquestes expressions. Presenten també, alteracions en l’entonació, els hi costa controlar el volum de la veu i adaptar-lo adequadament al context. Les converses, acostumen, a girar al voltant del seu tema d’interès, al que sempre tornen de manera obsessiva.

  • INFLEXIBILITAT MENTAL I COMPORTAMENTAL 

Acostumen a tenir un tema d’interès inusual en el seu contingut i/o intensitat. Els hi agrada col·leccionar elements o informació  del que poden convertir-se en experts.

Acostumen a tenir poca imaginació i creativitat en quant a jocs. Prefereixen jocs mecànics. Quan han entès el funcionament d’un joc o tasca es tornen rutinaris i repetitius, volent jugar sempre al mateix i de la mateixa manera, aplicant les regles amb inflexibilitat.

Tenen dificultats per generar alternatives diferents de manera espontània. Per aquesta raó les rutines i ambients predictibles els hi aporten seguretat i tranquil·litat.

pexels-photo-594579